Podmínky užití

 1. Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby užívající internetové stránky chess.org a partnerské weby (dále jen chess.org).
 2. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 3. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.
 4. Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky užití internetových stránek chess.org jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
 5. Tyto podmínky užití byly sepsány v anglickém jazyce. Pokud by některá přeložená verze byla v rozporu s anglickou verzí, je rozhodující verze v anglickém jazyce.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

 1. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv na těchto internetových stránkách provádět změny informací a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou uživatelům vzniknout v souvislosti s užíváním těchto internetových stránek.
 2. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zejména diskusní fóra) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo smazat urážlivá, hanebná nebo vulgární uživatelská jména.

Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že:
  1. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk,
  2. se před zahájením užívání internetové stránky chess.org důkladně seznámil s těmito podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 2. Uživatel nesmí užívat internetovou stránku chess.org v rozporu s těmito podmínkami užití nebo v rozporu s platnými právními předpisy České republiky.
 3. Uživatel nesmí komerčně užívat internetovou stránku chess.org nebo jakoukoli její součást způsobem způsobilým poškodit internetovou stránku chess.org nebo jiné uživatele, zejména:
  1. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů,
  2. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást internetové stránky chess.org,
  3. jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu či technické podstaty internetových stránek chess.org.

Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatelů, kteří vyplní registrační formulář. Ochrana osobních údajů uživatele je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
 2. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: uživatelské jméno, emailová adresa, heslo a potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 3. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících s internetovou stránkou chess.org na elektronickou adresu uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.